Moderní přístup k chronickým ranám

Elżbieta Szwałkiewicz

Národní poradce pro ošetřování chronicky nemocných a zdravotně postižených osob

Jedním z ukazatelů používaných k posouzení kvality dlouhodobé péče nepohyblivých osob je stav pokožky v oblastech vystavených stálému tlaku. Zdálo by se, že ošetřovatelé vědí vše o prevenci proleženin, a proto je s podivem, proč je stále tak vysoký počet osob s proleženinami (tlakovými vředy), když jsou pod stálým dohledem ošetřovatelů.

Beautiful silver stethoscope with reflection and blue tint

Rozsah problému mě opravňuje tvrdit, že v naší zemi máme velmi vážné nedostatky v péči o nemocné a zdravotně postižené, jak ve stacionární zdravotní péči, tak v sociální pomoci, stejně jako v domácích podmínkách. Tato nedbalost je příčinou ohromného utrpení a vytváří značné náklady na léčbu a péči.

Bylo vydáno mnoho publikací na téma proleženin (tlakových vředů), které se odkazují na mnoho zdravotních výzkumů a statistik. Opakují stejnou zásadní informaci:

 • hlavním etiologickým faktorem je tlak na tkáň, která se nachází nad kostním výčnělkem, což vede k rozvoji nekrózy a následně k vředu,
 • dochází k poškození kůže v důsledku opakovaného překročení průměrného tlaku v kožních kapilárách (32 mmHg), jednou z příčin je i zhoršení citlivosti,
 • tvorbu tlakových vředů urychluje máčení kůže, což je důsledkem zvýšení vlhkosti kvůli močové a fekální inkontinence nebo pocení,
 • nejběžnějším místem je okolí křížové kosti, hrbolků sedací kosti, trochanterů, kotníků a pat,
 • každý nepohyblivý pacient je ohrožen tvorbou tlakových vředů,
 • ke snížení tlaku na kůži by se měly používat moderní technologie, jako jsou speciálně tvarované matrace, polštáře, textilie a zařízení pro klouzavý pohyb, moderní ochranné a léčebné krytí a pomůcky absorbující moč,
 • léčba se nemůže zaměřit na lokální zvládnutí dekubitních vředů.

Základní principy spojené s prevencí:

 1. správná výživa – přiměřený příjem bílkovin, kalorií a tekutin brání výskytu záporné dusíkové bilance, slabosti a dehydratace,
 2. snížení nebo odstranění tlaku a tření kůže – tohoto účinku je dosaženo použitím matrací a polštářů, které uleví od tlaku, častá změna polohy těla, používání vhodných zásad pro zvedání a přesun pacientů,
 3. přísné dodržování zásad základní péče osob s inkontinencí (i fekálního typu), včetně:
 • každodenního umývání a očisty po každé kontaminaci exkrementy,
 • systematické kontroly stavu kůže v oblastech vystavených vlhkosti,
 • používání absorpčních pomůcek přiměřených ke stupni inkontinence,
 • prevence zánětu kůže používáním speciálního ochranného krytí,
 • ochrany kůže před přílišným vysušením a dráždivými látkami (moč a pot) používáním vhodných produktů pro péči o pokožku.

Moderní přístup k léčbě tlakových vředů a dalších chronických poranění podporuje hojení ran ve vlhkém prostředí použitím různých speciálních krytí, které jsou použity podle typu a umístění rány.

Vědecké studie a praktické zkušenosti ukázaly, že vyšší vlhkost v ráně stimuluje tvorbu nové pokožky, což na druhou stranu stimuluje růst spojovací tkáně pod pokožkou. Speciální krytí v porovnání s konvenčním gázovým krytím také ovlivní rychlost hojení. Brání poškození mladé epidermis během každé výměny krytí a obsahuje látky, které ovlivňují léčbu a hojení ran. Nelze podcenit i fakt účinné ochrany vnitřku rány proti vnějším faktorům a provádění běžných hygienických procedur bez výměny krytí.

Léčebné postupy (včetně výběru krytí) a náklady závisí na typu rány a stavu hojení. Některé rány se léčí mnoho měsíců, někdy i déle než rok. V procesu hojení se vyskytují časté problémy a nejnebezpečnější z nich způsobují infekce. Nezajištěná rána se může infikovat bakteriemi, viry nebo plísněmi. Spontánně se rozrůstají a otravují tkáně svými sekrety. Infekce rány se může rychle rozšířit a přivodit sepsi, která ohrozí pacientův život. Náklady na léčbu infikovaných chronických zranění výrazně rostou, zejména díky potřebě používání speciálních krytí a drahých antibiotik.

Jako národní poradce s velkou obavou sleduji, že počet osob, které trpí tlakovými vředy a dalšími chronickými poraněními neklesá, bez ohledu na roky vzdělávacích kampaní. Odpovědnost za tento stav nepadá pouze na ošetřovatele, ale také na ty, kteří jsou odpovědní za tvorbu podmínek pro péči o nemocné osoby a osoby odkázané na péči, a na Národní fond zdraví, jakožto plátce financujícího náklady na léčbu. Těžko pochopitelnou skutečností je, že Národní fond zdraví nepožaduje, aby střediska zdravotní péče podávala hlášení o pacientech s proleženinami a o způsobu léčby. Oddělené postupy týkající se léčby proleženin a ponechání nákladů na léčbu v instituci, ve které vznikly, by silně ovlivnilo a aktivovalo vytvoření vhodných podmínek pro prevenci tlakových vředů. Samozřejmě je nutné zohlednit skutečnost, že některá chronická zranění nejsou výsledkem nedbalosti, ale výsledkem fyzického stavu pacienta; nejčastěji se pojí s konečnou fází dlouhodobé biologicky devastující neoplastické choroby.

V rámci mé vlastní odborné praxe mohu pozorovat celkem značnou účinnost moderního speciálního krytí při léčbě tlakových vředů. Samozřejmě, že ošetřovatelé by měli vědět o všech známých metodách léčby chronických ran, nejen tlakových vředů, ale také jiných druhů proleženin, zhoubných vředů, vředů diabetické nohy a popálenin. Základem je si uvědomit, že není přijatelné nedodržovat základní zásady prevence a vystavovat pacienta tvorbě tlakových vředů nebo jiných chronických poranění. Jak zdravotní, tak finanční důsledky snižování nákladů u absorpčních produktů a ochranného krytí jsou velmi vážné, nejen pro pacienta, ale také pro ošetřovatele a jednotku, pro kterou pracují.

Zeptejte se na řešení