Léčba chronických ran

(…) trpí i více než půl milionu lidí v našem státě. Pokud k tomuto počtu přičteme členy rodin pečující o tyto osoby, zvýší se tento počet až na 1,5 milionu osob, jichž se přímo týká téma léčby chronických ran (…)

Pojem „rána” nejčastěji navozuje asociaci s řeznými a bodnými poraněními, což je zejména zásluhou všeho druhu detektivek, románů a akčních filmů. Tyto rány, ačkoliv samozřejmě vyžadují odborné ošetření a léčbu, se hojí zpravidla rychle. Mnohem obtížnější je léčba tzv. chronických ran, jimiž trpí i více než půl milionu lidí v našem státě. Pokud k tomuto číslu přičteme členy rodin pečující o tyto osoby, zvýší se tento počet až na 1,5 milionu osob, jichž se přímo týká téma léčby chronických ran a tedy i problematika ošetřování a převazů.

Léčba chronických ran, jako jsou diabetická noha nebo proleženiny a dokonce i popáleniny, trvá často měsíce. Pro členy rodiny i pro samotného pacienta postiženého tímto problémem je to velmi obtížné. Cílem brožury, která se Vám dostává do rukou, je informovat o moderních metodách léčby chronických ran ve vlhkém prostředí, v souladu se zásadami, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Doufáme, že těchto několik stránek poslouží jako úvod do této problematiky a napoví, jak moderním způsobem účinněji a rychleji léčit chronické rány.

Hovoříme-li o moderní léčbě chronických ran, nechceme snižovat výhody tradičního ošetření. Tradiční obvazy z gázy, obinadla nebo náplasti jsou jistě dobré! Nikdo nezpochybňuje jejich účinnost, jelikož se skvěle osvědčuji, avšak týká se to léčby akutních rán (tedy takových, které vznikly například v důsledku mechanických faktorů, jako jsou například řezné, bodné či střelné rány nebo odřeniny). V tomto případě je velmi vhodné použít sterilní obvazy z gázy a náplasti.

EFEKTIVNÍ LÉČBA CHRONICKÝCH RAN

V případě chronických ran (jako jsou proleženiny, popáleniny, diabetická noha) bylo již před 40 lety objeveno a přesně popsáno, jaké podmínky přispívají k jejich rychlejšímu hojení. Tyto podmínky představují přesný opak toho, co poskytují tradiční obvazy. Ukazuje se, že chronická rána se bude hojit lépe, pokud budou splněny následující podmínky:

 • vlhké prostředí při léčbě rány – podporuje přirozené procesy čištění rány, regeneraci poškozených tkání a zmenšuje bolestivost. Díky tomu se rána hojí v průměru o 50 % rychleji;
 • snížené pH – snížíme-li pH, stává se prostředí v ráně kyselejší, což zhoršuje podmínky pro množení bakterií;
 • těsné uzavření rány (okluze) – chrání ránu před infekcí způsobenou bakteriemi nacházejícími se v prostředí pacienta. Použití obvazů ze speciální polyuretanové pěny chrání ránu také před mechanickým poškozením;
 • stálá teplota – udržování stálé teploty na úrovni cca 37°C urychluje buněčné dělení a tím i regeneraci poškozených tkání.
 

VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO OBVAZU

Wiliam Tuner navázal na výzkum George Wintera probíhající od roku 1962, tím, že shromáždil a shrnul jeho výsledky, na jejichž základě v roce 1979 představil vlastnosti ideálního obvazu. Podle W. Turnera by obvaz, který bude v souladu s moderním (vlhkým) modelem léčby ran podporovat hojení, měl mít následující vlastnosti:

 • udržovat v ráně optimální míru vlhkosti,
 • odvádět nadměrné množství sekrece a toxických složek,
 • tepelně izolovat ránu,
 • umožňovat výměnu plynů mezi ránou a prostředím (dýchání),
 • být nepropustný pro bakterie a jiné mikroorganismy,
 • neobsahovat toxické částečky a látky,
 • chránit nově vzniklé tkáně,
 • umožňovat jeho snadné odstranění z povrchu rány bez poškození tkání.

Obvazy splňující výše uvedená kriteria vytvářejí vlhké prostředí, což přispívá ke zdárnému průběhu důležitých procesů odehrávajících se v ráně. Díky tomu proces hojení probíhá asi o 50 % rychleji, při snížené bolestivosti a nižším riziku infekce.

Proč je, i přes nabídku celé řady moderních specializovaných obvazů, obtížné zvolit vhodný způsob ošetření?

Dobré prozkoumání procesů odehrávajících se v průběhu procesu hojení rány vedlo k vývoji specializovaných obvazů a následně ke vzniku více typů krytí s velmi odlišnými vlastnostmi. Paradoxně nakonec v konkrétní situaci velká různorodost krytí vytváří dilemata související s volbou vhodného obvazu. Pamatujme, že správná volba obvazu je podmínkou jeho účinnosti.

JAK ZVOLIT VHODNÝ OBVAZ PRO URČITOU RÁNU?

Při volbě obvazu musíme splnit dvě základní kriteria – je třeba pamatovat na to, že v moderní léčbě ran neexistuje univerzální obvaz, který by splňoval požadavky na léčbu jakékoliv rány, volba tedy musí být vědomá, založená na správné diagnóze procesů probíhajících v ráně a výběru krytí s vlastnostmi, které těmto procesům odpovídají.

Pro usnadnění správného výběru obvazu můžeme použít klasifikaci ran založenou na jevech, k nimž dochází v jednotlivých fázích hojení ran, a „barevnou” škálou klasifikace ran, která byla na jejich základě vytvořena.

Aplikace usnadňující volbu vhodného obvazu pro konkrétní ránu je dostupná na internetové stránce www.na-rany.pl

Škála zahrnuje čtyři barvy odpovídajícím způsobem přiřazené jednotlivým stádiím procesu hojení rány.

Volba obvazu je po zařazení rány k odpovídajícímu typu v barevné škále již jednodušší, jelikož rány stejného typu (barvy) před námi stavějí podobné výzvy a v souvislosti s tím vyžadují podobný postup.

„ČERNÁ” RÁNA – NEKROTICKÁ TKÁŇ

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_4leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_1

CÍL LÉČBY:

 • odstranění nekrotické tkáně

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • má podobu dehydratované, mrtvé tkáně
 • nekrotická tkáň pokrývá celou ránu nebo se vyskytuje lokálně v podobě laloků
 • hladina sekrece – malá (až do okamžiku, kdy se nekrosa změní v tekutinu a oddělí se od zdravé tkáně)
 • nekrotická tkáň zpomaluje proces hojení – je zdrojem infekce pro zdravou tkáň, představuje bariéru pro nově vznikající tkáně

POSTUP:

 • nekrotický strup je nutno odstranit chirurgicky nebo umožnit jeho autolýzu udržováním vlhkého prostředí

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

„ŽLUTÁ” RÁNA – KOLIKVAČNÍ NEKRÓZA

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_7 leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_6

CÍL LÉČBY:

 • odstranění nekrózy a příprava ložiska rány ke granulaci

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • rána krémové až žluté barvy, vláknitá struktura
 • míra sekrece: vysoká, střední, vzácněji nízká

POSTUP:

 • udržení vlhkého prostředí v ráně
 • kontrola sekrece

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

 • Medisorb A – hluboké rány s vysokou nebo střední sekrecí
 • Medisorb P – mělčí rány se střední sekrecí
 • Medisorb P PLUS – mělčí rány se značnou sekrecí
 • Medisorb H – rány s nízkou a střední sekrecí
 • Medisorb G – infikované rány s nízkou sekrecí (podporuje očišťování rány, jelikož váže hydratovanou nekrotickou tkáň spolu s mikroorganismy, které ji kolonizují)

ČERVENÁ” RÁNA – GRANULUJÍCÍ TKÁŇ

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_3leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_13

CÍL LÉČBY:

 • udržení vlhkého prostředí podporujícího granulaci
 • kontrola sekrece

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • rána světle červené barvy, vlhká
 • nerovný povrch rány
 • tkáň je jemná, citlivá na bolest, náchylná vůči infekci

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

 • Medisorb A, Medisorb P nebo Medisorb P PLUS – rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb H – rány se střední a nízkou sekrecí
 • Medisorb G – infikované rány s nízkou sekrecí (podporuje očišťování rány, jelikož váže hydratovanou nekrotickou tkáň spolu s mikroorganismy, které ji kolonizují)
 • Medisorb A – v případě infikovaných ran se silnou sekrecí

RŮŽOVÁ” RÁNA – EPITELIZUJÍCÍ TKÁŇ

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_2leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_5

CÍL LÉČBY:

 • ochrana nové tkáně
 • stimulace procesu epitelizace

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • na povrchu rány je viditelná růžová nebo bílá tkáň
 • buňky epitelu migrují od okrajů rány k ložisku

POSTUP:

 • stimulace nebo udržování procesu epitelizace
 • udržení vlhkého prostředí v ráně
 • ochrana před mechanickým poškozením

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

 

ÚHRADA ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

 

Léčba obtížně se hojících ran je náročná. V závislosti na stavu rány trvá jeden měsíc až několik měsíců, představuje tedy značnou zátěž pro rodinný rozpočet. Aby byla léčba účinná a vhodně zvolená, je nutná soustavná spolupráce pacienta s ošetřujícím personálem. Pouze lékař nebo zdravotní sestra může na základě správné diagnózy procesů probíhajících v ráně zvolit vhodný obvaz.

Vhodný obvaz je podmínkou účinné léčby. Pacient ošetřovaný lékařem, jemuž jsou předepisovány obvazy, může zjistit, zda má při své nemoci nárok na poukaz na obvazový materiál hrazený ze zdravotního pojištění. Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny obvazy při dvou typech onemocnění:

 • Epidermolysis bullosa, tzv. nemoc motýlích křídel, a
 • chronické vředy.

Epidermolysis bullosa – obvazy se vydávají bezplatně do výše limitu úhrad

Chronické vředy – obvazy vydávané za 30 % ceny výrobku

Z nabídky obvazů Medisorb jsou ze zdravotního pojištění hrazeny:

 • Medisorb A krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové a hluboké rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb P samolepící krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb P PLUS nelepící krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb H krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové rány se střední sekrecí.

Zeptejte se na řešení