TENTO WEB POUŽÍVÁ, PODOBNĚ JAKO JINÉ WEBY, SOUBORY COOKIE. TYTO SOUBORY NÁM UMOŽŇUJÍ VYLEPŠOVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, ZLEPŠOVAT JEJICH FUNKCIONALITU A POSKYTOVAT VÁM TAK RELEVANTNĚJŠÍ SLUŽBY JAK NA WEBU, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM DALSÍCH MÉDII. PROCHÁZENÍM WEBU VYJADŘUJETE SOUHLAS S JEJICH POUŽÍVÁNÍM. VÍCE INFORMACÍ O ZÁSADÁCH POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE.
VÍCE
ROZUMÍM

Klasifikace ran a fáze jejich hojení

Hanna Szymkiewicz

Evropské centrum dlouhodobé péče

Rána představuje porušení integrity kožního krytu, které může zahrnovat také hlubší tkáně a orgány. Vzniku rány může být zapříčiněn jak vnějšími faktory, tak faktory vnitřními, které souvisejí s fyziologickými poruchami. Velikost a hloubka rány závisí na faktoru, který ránu způsobil, intenzitě jeho působení, a místě, které mu bylo vystaveno.

729161_ouch

Rozdělení ran z hlediska faktoru, který je příčinou jejich vzniku:

>> exogenní příčiny:

 • mechanické (rány řezné, bodné, zhmoždění, střelné)
 • termické (popáleniny, omrzliny)
 • chemické (poleptání)
 • elektrické (popáleniny)

>> endogenní příčiny

 • vředy (bércové vřed, proleženiny, diabetická noha) – například v důsledku poruch oběhové soustavy

Rozdělení ran z hlediska doby hojení:

 • akutní – hojení kratší než 8 týdnů
 • chronické – hojení trvá déle než 8 týdnů

Rozdělení ran z hlediska způsobu hojení:

 • akutní rány – řezné nebo chirurgické rány, které mají rovné okraje a u nichž nechybí velké části tkáně. Takovéto rány se uzavírají zašitím, pomocí svorek nebo obvazu, hojení probíhá nekomplikovaně a trvá 6-7 dnů. Jedná se o nejpříznivější vývoj hojení a bývá označován jako primární hojení (per primam intentionem).
 • chronické rány – rány, u nichž chybí významné části tkání nebo je přítomna infekce. V tomto případě není možné přitáhnout okraje rány k sobě. Rány tohoto typu se hojí granulací – po zánětlivé fázi následuje fáze proliferace, při níž je chybějící tkáň doplněna granulací. Tento proces se nazývá sekundární hojení.

Sekundární hojení ran

Sekundární hojení ran se týká chronických ran – mj. proleženin, vředů a komplikovaných ran způsobených exogenními faktory, např. chirurgických ran s komplikacemi. V procesu jejich hojení lze vyčlenit tři fáze:

 1. zánětlivá fáze (čistící)
 2. proliferace (granulace)
 3. zrání

Pro zánětlivou fázi je charakteristická zánětlivá reakce a bolest. Organismus se snaží zlikvidovat bakterie, které pronikly do rány po porušení integrity kožního krytu. Objevuje se sekrece. Odumřelá tkáň je vylučována nebo ji tělo vstřebá. Rána se pokryje krevní sraženinou, která ji chrání před mikroorganismy.

Ve fázi proliferacethe exudate isreduced, vessels get narrower, and this is followed by granulation – filling the tissue loss and epithelialisation – the wound is covered with new epidermis.

Ve fázi zrání probíhá proces přestavby již zahojené rány, aby se pevnost jizvy co nejvíce přiblížila nepoškozené pokožce.

Průběh procesu hojení a doba jeho trvání závisí na mnoha různých faktorech: na celkovém stavu pacienta – jeho věku, výživě a jiných onemocněních; na druhu rány, jejím umístění, způsobu jejího uzavření, čistotě a době, která uplynula od vzniku zranění do ošetření.

Léčba jizev

Klasifikace popálenin
Komplikace popálenin
Mechanismus vzniku popáleninových jizev
Tlaková léčba – účinná metoda léčby popáleninových jizev
Klinické testy
Kombinovaná léčba Codopress® + obvaz Codosil™ ADHESIVE


Ročně se různé typy popálenin dotýkají cca 1% naší populace. Počet Poláků postižených popáleninami tedy činí až 400 000 pacientů ročně. Zhruba 50–80% postižených představují děti ve věku od 2 do 4 let.

Z hlediska hloubky klasifikujeme popáleniny následujícím způsobem:

image001

 • I stupeň – popálení se týká výhradně povrchových vrstev pokožky. Hlavními příznaky poškození jsou zarudnutí (jasně červené) a bolestivost. Rána se obvykle hojí bez komplikací a nezanechává jizvu.
 • stupeň IIA – popálení se týká téměř celé vrstvy pokožky a povrchových vrstev škáry. Rány jsou obvykle jasně červené, velmi bolestivé, jejich charakteristickým znakem jsou puchýře. Popáleniny stupně IIA mohou zanechávat menší barevné změny a občas dokonce jizvy.
 • stupeň IIb – poškození se týká pokožky a hlubokých vrstev škáry. Při popáleninách tohoto typu se objevuje epidermální a dermální nekróza. Tyto rány jsou velmi bolestivé, bez puchýřů, jejich zbarvení je bledé nebo narůžovělé, šedavé, cihlové a dokonce černé. Při nepříznivém vývoji mohou zanechávat hypertrofické jizvy.
 • stupeň III – popáleniny v celé tloušťce škáry. Rány mají obvykle brunátné, hnědé, bledě žluté nebo červené zbarvení.
 • stupeň IV – popáleniny v celé tloušťce kůže, při nichž dochází k poškození tkání nacházejících se pod podkožní tkání – svalů, šlach, kostí, kloubů.

Při III. a IV. stupni dochází k poškození nebo úplnému zničení zárodečné vrstvy pokožky.

Komplikace popálenin

Častou komplikací popálenin po jejich zahojení přestavuje vytvoření hypertrofických jizev a vznik kloubních kontraktur. Hypertrofické jizvy jsou důsledkem mezi jinými zintenzivněného prokrvení, zvýšeného rozvoje fibroblastů, ukládání většího množství kolagenu a chronického otoku. Ve všech těchto případech, neustupuje-li jasně červené zbarvení jizvy do dvou měsíců a jizva se stává čím dál tvrdší, je třeba počítat se vznikem keloidní jizvy. Keloidní jizvy mají uzlinatou strukturu, která je důsledkem zintenzivněného metabolizmu. Jejich růst je stimulován mikrofágy a fibroblasty, které podporují růst kolagenních vláken. Tyto komplikace jsou nepříjemné, jelikož omezují pohyblivost a zároveň jsou neestetické.

Jako prevence se používá vhodné polohování těla či znehybnění kloubu pomocí dlah a ortéz. Kromě toho bylo zjištěno, že použití konstantního tlaku vyššího než je kapilární tlak cév, tj. asi 25-30 mmHg, příznivě ovlivňuje formování jizvy a do značné míry zamezuje hypertrofii. Dlouhodobý tlak omezuje zásobení tkání kyslíkem, vede ke zpomalení metabolizmu a ke snížení počtu fibroblastů. Zesílení aktivity enzymu rozkládajícího kolagen (kolagenázy) vede k výraznému zmenšení jizvy.

Metoda tlakové léčby popáleninových jizev je známá ve světě již mnoho let a všeobecně se používá i v Polsku. Tlaková léčba je považována za nejefektivnější řešení, a to i přes existenci mnoha alternativních metod léčby, jako jsou laserová terapie, kryoterapie a další. Kromě negativních zdravotních důsledků keloidní jizvy často negativně ovlivňují psychický stav pacienta, což může vést dokonce k sociálnímu vyloučení. Moderní medicínské techniky a postupy kladou důraz nejen na účinnou léčbu popálenin, ale také na naplánování průběhu procesu léčby takovým způsobem, aby bylo minimalizováno riziko vzniku keloidních jizev. Důležitou součástí moderních technik léčby je používání komprese ve spojení s účinky silikonových obvazů typu CodosilTM ADHESIVE.

Mechanismus vzniku popáleninových jizev

Každá rána se může zahojit sama. Povrchové rány, nepřesahující papilární vrstvu, se hojí bez zanechání jizev. Na počátku procesu hojení dochází k čištění rány, proto se na tomto místě objevuje obrovské množství makrofágů a histiocytů. Probíhá zde novotvorba kapilár, což podporuje vznik nových multipotenciálních buněk – lymfocytů, které mají schopnost přeměnit se na fibroblasty. Fibroblast je buňka, která provádí syntézu makromolekul tvořících vazivovou tkáň. Syntetizuje tropokolagen, který vytváří v procesu polymeryzace kolagenové vlákno. S přibývajícím počtem nových vláken dochází k involuci kapilár, ztrátě aktivity fibroblastů a zahájení procesu reepitelizace.

Při popáleninách, kdy vlivem traumatu došlo k poškození pokožky, papilární a retikulární vrstvy škáry, dochází k většímu rozrůstání cév. Rozšíření cév a tvorba anastomóz vede k městnání krve v místě hojení, čímž je zajištěno jeho dobré zásobení výživnými látkami; objevuje se zde také velké množství fibroblastů, které jsou neobyčejně aktivní v procesu tvorby velkého počtu kolagenních vláken.

Proces reparace s tvorbou jizvy probíhá díky nově vznikajícím fibroblastům, mezi nimiž postupem času dochází k diferenciaci myofibroblastů zodpovědných za smršťování, kdežto žírné buňky mají na starosti pokračující zrání jizvy. Biochemický výzkum procesu vzniku hypertrofických jizev nasvědčuje tomu, že zde dochází ke zvýšení množství syntetizovaného kolagenu ve srovnání s normálním procesem hojení a také že se zde objevují kvalitativní poruchy spočívající ve zvýšení množství mukopolysacharidů a snížení hladiny lipidů (zejména kyseliny linolové) v mimobuněčné hmotě v jizvě. Zdá se, že příčinou je snížené množství kolagenázy (enzymu rozkládajícího kolagen) vyplývající ze zvýšení množství 1 – antitrypsinu a 2 – mukoproteinových globulinů. Tyto jevy pravděpodobně provázejí toxické mitochondriální působení v poškozených buňkách. K tomuto působení dochází v popálenině od prvního okamžiku až do 10. dne procesu hojení, kdy je pozorován ústup jeho známek a postupný návrat k normálnímu stavu. Někdy dochází k objektivnímu postupnému nárůstu do 14. dne, přetrvává-li nárostu po 21. dni, je to známkou komplikací spojených se vznikem jizev.

Bylo zjištěno také působení kůry nadledvin na fibroblasty v jizvách a její nezpochybnitelný vliv na procesy tvorby jizev. To představuje základ pro výzkum případných vztahů mezi komplikacemi při tvorbě jizev a endokrinologickými změnami u dětí. Samozřejmě takováto závislost existuje v období popáleninového šoku, její další rozvoj však není znám. Místní komplikace při tvorbě jizev vznikajících po popáleninách mohou být estetické nebo funkční povahy, případně je lze zařadit do obou typů. Z histopatologického hlediska máme do činění s poruchami tvorby jizev hypertrofického, hypotrofického nebo keloidního typu. Všeobecně se má za to, že k těmto poruchám dochází u 50 % popálenin, dosud se však nepodařilo přesně určit faktory ovlivňující výskyt těchto poruch ani zjistit jejich význam pro včasné posouzení skutečného rizika jejich vzniku. Zejména pokud se jedná o keloidy, dosahuje pravděpodobnost jejich vzniku na pokožce až 80 % na místech, která jsou vystavena napínání a roztahování.

Tlaková léčba – účinná metoda léčby popáleninových jizev

Elastická tlaková léčba jako nová preventivně-léčebná technika se začala rozvíjet v sedmdesátých letech 20. století a ukázalo se, že je velmi účinnou metodou léčby komplikací po popáleninách. Tato metoda spočívá v použití hyperkomprese (nebo jednoduše komprese), při níž na keloidní jizvu působí stálý tlak. Tlak na oblast jizvy způsobuje ischemický efekt, zmenšuje přívodní cévky a omezuje novotvorbu cév. Z jedné strany při menším počtu cévek přitéká do jizvy menší množství krve, z druhé – v závislosti na vnitřním průměru nově vytvářených cév – se rychlost krve zvyšuje a tím nedochází k městnání, což vede ke snížení počtu vytvářených kolagenních vláken a zamezuje smršťování oblasti rány.

Správně provedená elastická tlaková léčba spočívá v působení silným tlakem na ránu po skončení epitelizace, s použitím různých typů pásek z přírodního latexu. Tyto pásky se vyrábějí z latexových nití potažených syntetickým vláknem.

Díky jejich použití může stálý tlak působící na jizvu vést ke změně a zlepšení složení a kvality různých součástí tkání. Změna složení tkání vede ke kvalitativnímu zlepšení, oslabení a zmenšení velikosti jizvy a zároveň díky ischemii, k níž dochází při zvýšeném tlaku (lokální nedostatečné prokrvení), se snižuje intenzita charakteristického rudého zbarvení jizvy.

Všeobecné zásady používání tlakové metody:

 • co nejčasnější použití tlaku (od okamžiku opětovného pokrytí rány epitelem po dobu 2 až 3 let – tato doba je považována za dobu zrání jizvy), v průměru po dobu 1 nebo 1,5 roku;
 • kontinuální, nepřetržité, dlouhodobé působení tlaku na místech, v nichž vznikají komplikované jizvy, formou individuálně střižených obleků, které by měly vyvíjet tlak řádu 20-25 až 50 mm Hg/cm2.
image004

Plochý šev v tlakovém obleku Codopress® zvyšuje pohodlí pacienta

Abychom dosáhli co nejlepších výsledků, je nutné monitorování a klinická kontrola procesu tlakové léčby a pravidelná výměna tlakových obleků, která je nutná kvůli ztrátě elasticity používaného úpletu a také při změně hmotnosti/tělesných rozměrů pacienta.

Doba trvání tlakové léčby je různá – optimálně až 2 roky. V případě vzniku lokálních komplikací jako jsou podráždění, opruzeniny, praskliny pokožky, špatné snášení léčby pacientem po psychické stránce je třeba tlakovou léčbu dočasně přerušit a snažit se předcházet opakování komplikací. [1]

Míra komprese v tlakové léčbě

Kompresní výrobky se vyznačují tím, že působí na povrch těla pacienta tlakem o přesně stanovené síle. Tento tlak se uvádí v jednotkách milimetrů sloupce rtuti (mmHg). Podmínkou účinnosti takovýchto výrobků je správná volba velikosti, která se určuje vždy individuálně po provedení přesných měření těla pacienta. Na účinnost léčby má vliv také volba odpovídající síly tlaku (stupně komprese), jejíž hodnota vyplývá z typu poruchy a jejího stádia. Volba správného stupně komprese kompresního výrobku je důležitá, jelikož příliš malý tlak vyvíjený na danou část těla nepovede k požadovanému výsledku, kdežto příliš velký tlak může mít mnoho nežádoucích účinků. Komplikace mohou začínat lehkými, jako jsou opruzeniny, oděrky nebo macerace pokožky, a vyvinout se v závažnější, jako je vznik puchýřů na povrchu pokožky nebo proleženin. Tyto i jiné vedlejší účinky, které jsou důsledkem špatně zvoleného stupně komprese, vedou nejčastěji k tomu, že je nutno okamžitě přerušit léčbu.

Nejpoužívanější klasifikaci tlaku představuje škála stupňů komprese používaná v Německu, Švýcarsku a Itálii. Ve všech klasifikacích označuje třída I nejslabší a třída IV nejsilnější tlak. Uvedené hodnoty se vztahují ke kompresi vyvíjené produktem ve výšce kotníku hlezenního kloubu. Je důležité, aby byla po celé délce kompresního výrobku zachována gradace tlaku vyvíjeného na končetinu. V tomto případě se nejčastěji používá pravidlo vycházející z následujícího předpokladu: 100 % tlaku pro danou třídu (I až IV) ve výšce kotníku (distální část výrobku) k 40 % tlaku v jeho bližší (proximální) části.

Modele wyrobów uciskowych Codopress®

Modely kompresních výrobků Codopress®

Různí výrobci používají odlišné klasifikace stupně komprese, kdežto klasifikace tlaku stanovená Evropskou komisí pro standardizaci rozlišuje následující třídy:

 • I. třída – lehký tlak (18 – 21 mmHg),
 • II. třída – střední tlak (23-32 mmHg),
 • III. třída – silný tlak (34-46 mmHg),
 • IV. třída – velmi silný tlak (min. 49 mmHg).

Účinná léčba s použitím kompresních obleků Codopress®

Na úspěšnost tlakové léčby má velký vliv správná volba kompresního obleku. Kompresní výrobky Codopress® vyráběné v Łodzi firmou Tricomed se používají při léčbě popáleninových jizev a pro rehabilitační prevenci popálenin. Dosud bylo vyrobeno více než 20 tisíc výrobků Codopress® , přičemž je sortiment postupně rozšiřován a jejich konstrukce zdokonalována. Vyrábějí se z vysoce plastického prodyšeného úpletu v kvalitě zdravotnického materiálu obsahujícího polyuretanovou a polyamidovou přízi, díky čemuž dosahuje požadovaných parametrů a zároveň zajišťuje vysoký uživatelský komfort.

Výrobní technologie umožňuje vyrobit oblek pro každou část těla v lékařem určené třídě komprese. Nejčastěji se používá tlak odpovídající I. stupni komprese v hodnotě 18-21 mmHg. Za pozornost stojí, že kompresní obleky Codopress® se vyrábějí technikou zamezující umístění švů v oblasti jizvy. Díky tomu nedochází k nežádoucím změnám síly léčebného tlaku.

Proces přípravy kompresního obleku je vícefázový:

 1. Získání předpisu od lékaře specialisty.
 2. Setkání pacienta s osobou provádějící měření končetiny nebo jiné části těla.
 3. Po ušití obleku se provádí zkouška, při níž se ověří, zda je oblek zhotoven správně.
 4. Pacient je instruován o způsobu používání a údržby výrobku.
Modele wyrobów uciskowych Codopress®.

Modely kompresních výrobků Codopress®.

Všechny kompresní obleky by se měly nosit nepřetržitě po dobu 6 až 24 měsíců po skončení léčby rány, dokud se neobjeví zřetelné známky vyléčení (zploštění, zblednutí a změknutí). Za celou dobu léčby je zpravidla nutné kompresní výrobek několikrát vyměnit v závislosti na jeho opotřebení nebo změně rozměrů části těla pacienta (obzvláště u dětí). Je třeba pamatovat, že výrobek může být použit pouze při zcela vyléčené popáleninové ráně, což je znázorněno na fotografiích.

Rana pooparzeniowa gotowa do terapii Codopressem®

Popáleninová rána připravená k léčbě Codopress®

Wyrób Codopress® założony na wyleczoną ranę pooparzeniową

Codopress® Výrobek aplikovaný na zahojenou popáleninovou ránu

Individuálně připravené výrobky Codopress® products:

 • vyvíjejí odpovídající tlak na jizvu,
 • lze je kombinovat s jinými druhy léčby,
 • nezpůsobují alergie a podráždění pokožky,
 • omezují pocit svědění,
 • zamezují vzniku kontraktur v oblasti kloubů.

 

Klinické testy

Ve specializovaných popáleninových centrech v Siemianowicích a Polanicy Zdroju – čelních polských střediscích léčby těžkých popálenin – byly provedeny klinické testy na velké skupině pacientů. Byly zkoumány výsledky použití kompresních výrobků Codopress® při léčbě jizev vzniklých v důsledku popálení.

Klinikami provádějícími hodnocení účinnosti léčby jizev s použitím výrobků Codopress® byly Městská nemocnice č. 2 – oddělení popálenin v Siemianowicích Śląských pod vedením Mudr. S. Sakielové a Krajská nemocnice plastické chirurgie v Polanici Zdroju pod vedením docentky dr hab. Mudr. K. Kobusové. Specializované testy týkající se možného dráždívého působení úpletu používaného v technologii výrobků Codopress® na pokožku byly provedeny v Ústavu léků ve Varšavě pod vedením doktora farmacie W. Zalewského.

Materiály a metody

Po dobu dvou let byly testovány kompresní výrobky vyráběné společností Tricomed S.A. u 40 pacientů ve věku od 2 do 59 let s rozsahem popálenin v průměru 26 %, včetně hlubokých popálenin zasahujících plnou tlouštku kůže v rozsahu průměrně 9 %. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin:

 • v první skupině (20 nemocných) byly kompresní výrobky použity bezprostředně po zahojení rány,
 • ve druhé skupině (20 nemocných) byly kompresní výrobky Codopress® použity v průměru po uplynutí tří měsíců od okamžiku zahojení rány.

Hodnocení se týkalo oblasti obličeje, šíje, hrudníku, horních a dolních končetin. Celkem u první skupiny bylo hodnoceno 24 polí, ve druhé skupině bylo hodnoceno 30 pozorovaných polí.

image013Testované výrobky byly hodnoceny z hlediska jejich užitečnosti při léčbě hypertrofických a keloidních jizev u 26 pacientů ve věku od 3 do 58 let. Hypertrofické a keloidní jizvy vznikaly nejčastěji po popálení horkými tekutinami a ohněm. Doba trvání úplného zahojení popáleninové jizvy od okamžiku použití kompresních výrobků činila jeden měsíc až 4 roky. V období předcházejícím tlakové léčbě byly aplikovány masáže. Tělesnými partiemi, které byly nejčastěji předmětem testování užitečnosti kompresních výrobků, byly: kolenní a loketní kloub, oblast hýždí a boků, ramena, hrudník, horní a dolní končetiny.

Výsledky testů

Závěry provedených testů ukázaly, že u hypertrofických jizev a keloidů docházelo po použití tlakového obvazu k dalekosáhlé rekonstrukci. Svědění, které se objevilo v 8 případech, ustupovalo v průběhu 3 týdnů. Zbarvení čerstvých jizev se měnilo ze sinalého a krevnatého na tělové u 17 pacientů po uplynutí 4 týdnů. Výška jizvy se snížila z průměrných 4 mm na začátku (měřeno od úrovně chorobně nezměněné pokožky) na 0-2 mm. Nejlepší výsledky byly pozorovány v případě poměrně čerstvých čtyřtýdenních jizev. V případě starších popáleninových jizev byly tyto výsledky pozorovány po uplynutí delší doby.

Nebyly zjištěny alergické reakce. Praní v běžně dostupných pracích prostředcích a používání 24 hodin denně nevedlo u hodnocených kompresních výrobků ke ztrátě pružnosti. Nejlepší výsledky léčby byly pozorovány na stehnech, bércích a pažích. Pacienti nosili kompresní výrobky rádi. Kompresní obleky Codopress® bezpochyby přispívají k rychlejší rehabilitaci nemocných s popáleninovými deformitami nebo k jejich přípravě k operačním zákrokům.

Shrnutí výsledků testů

Během několikaměsíčního nošení kompresních výrobků Codopress® bylo zjištěno, že:

 • docházelo k postupnému oplošťování jizev,
 • jasně červené zabarvení jizvy postupně bledlo,
 • jizvy se stávaly pružnější,
 • nebyly pozorovány příznaky alergie na materiál, z nějž byly výrobky Codopress® zhotoveny,
 • při srovnávání míst, která nebyla ošetřena tlakem, s jizvami léčenými pomocí kompresních výrobků Codopress® u stejných pacientů byly zjištěny rozdíly v podobě přetrvávající hypertrofie a tvrdých jizev na místech, která nebyla ošetřena kompresí,
 • použití kompresních výrobků bezprostředně po zahojení popáleniny přinášelo lepší výsledky ve srovnání s druhou skupinou nemocných, u nichž byly kompresní výrobky Codopress® použity až po vzniku hypertrofických jizev. [2]
Wyrób Codopress® założony na wyleczoną bliznę pooparzeniową

Codopress® Výrobek aplikovaný na zahojenou popáleninovou ránu

Závěry

 1. Hodnocené výrobky Codopress® jsou velmi užitečné při prevenci vzniku a při léčbě hypertrofických jizev po popáleninách.
 2. Aby byla léčba účinná, měly by být kompresivní výrobky zhotovovány individuálně na míru.
 3. Včasné použití kompresních obleků šitých „na míru” bezprostředně po zahojení popáleninové rány zaručuje vyšší úspěšnost při léčbě jizev.
 4. Stálé (23 h denně) nošení obleků, které se vyměňují pouze v případě jejich poškození nebo změny fyzických rozměrů dítěte, po dobu 1 až 2 let:
 • účinně zamezuje vzniku hypertrofických jizev,
 • vede ke zmenšení a ve většině případů k ústupu keloidních jizev,
 • zlepšuje konečný estetický výsledek.
 1. Tlaková léčba umožňuje pokračovat v pohybové rehabilitaci a neomezuje běžné aktivity pacienta po popálenině.
 2. U úpletu, z nějž byly zhotoveny výrobky Codopress® , nebylo zjištěno dráždivé působení.

Kombinovaná terapie Codopress® + obvaz Codosil™ ADHESIVE

Za posledních deset let si velkou oblibu získaly také silikonové obvazy podporující léčbu jizev kompresní metodou. Jejich používání vede k omezení tvorby malých cévek v jizvě, k redukci množství kolagenu, a tím ke zvýšení elasticity jizvy a k jejímu značnému oploštění.

image017

Mnoho specialistů doporučuje kombinovanou léčbu spočívající ve spojení několika metod přizpůsobených individuálně konkrétnímu pacientovi. Jednou z nich je kompresní terapie spojená s použitím obvazů určených pro léčbu keloidních jizev. Při kombinované léčbě popáleninových jizev lze úspěšně používat obvaz CodosilTM ADHESIVE.

CodosilTM ADHESIVE je měkký vrstvený výrobek určený pro léčbu a rehabilitaci hypertrofických a keloidních jizev. V přímém kontaktu s povrchem jizvy je lepící silikonová vrstva. Vnější povrch obvazu je chráněn nepřilnavou ochrannou vrstvou.

Gelový výrobek Codosil™ ADHESIVE:

 • omezuje pocit svědění a bolesti,
 • nezpůsobuje podráždění a alergie,
 • lze jej ohýbat,
 • je samolepící, což umožňuje opakované přilepení k povrchu pokožky,
 • je určen pro opakované použití,
 • má snadné uchovávání a použití.

image020Silikonové obvazy se používají jako preventivní prostředek po uzavření jizvy (zajizvení) rány (8-10 doba) nebo jako preventivní prostředek při prvních symptomech vzniku hypertrofické jizvy. Včasné použití obvazu zvyšuje šanci na správné zahojení jizvy.

Obvaz se aplikuje na neporušený porvch pokožky, přičemž velikost výrobku musí být o 1 cm větší než velikost jizvy. Preventivně se používá po dobu 12 hodin denně. Pacienti pravidelně používající kompresní výrobky Codopress® a silikonový obvaz Codosil™ ADHESIVE pozorují zřetelné známky vyléčení: oploštění, zblednutí a změknutí jizvy. Navíc se zlepšuje pohyblivost a snižuje se riziko vzniku kontraktur.

CodosilTM ADHESIVE Použití výrobku je doporučeno:

 • při rehabilitaci hypertrofických a keloidních jizev,
 • preventivně u osob s tendencí ke vzniku hypertrofických a keloidních jizev,
 • v kosmetice pro léčbu jizev po zákrocích estetické chirurgie.

Literatura:

[1] Babiana Mossakowska, PhD, Professor, Presoterapia u dzieci (Tlaková terapie u dětí).

[2] A. Nawrocki, doc., PhD, and others, Ocena kliniczna – Opracowanie technologii i ocena artykułów medycznych do zastosowania w chirurgii plastycznej (Clinical evaluation – The compilation of technologies and the evaluation of medical products to be applied in plastic surgery).

Všechny výrobky Codopress® používané při léčbě popálenin se šijí na objednávku na míru pro konkrétního pacienta po provedení měření. Pacienti, jimž bylo doporučeno použití výrobků od firmy Tricomed S.A., musí mít zahojené rány, bez obvazů, aby bylo možné správně vzít míru a vyzkoušet výrobek.
Na zvláštní přání pacientů mohou být výrobky Codopress® zhotoveny ve všech čtyřech stupních komprese.

Pro získání kompresního výrobku Codopress® je třeba:

 • kontaktovat firmu Tricomed S.A. a domluvit si schůzku
  • tel. 42 684 78 21
  • fax 42 684 68 74
 • osobně se dostavit do sídla firmy Tricomed S.A. (ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Polsko) ve sjednaném termínu za účelem provedení měření a objednání ušití výrobku. Poplatky za výrobek hradí pacient nebo sdružení, nadace, městské centrum sociální pomoci a podobně, a to způsobem předem sjednaným s firmou.

Léčba chronických ran ve vlhkém prostředí

Efektivní léčba chronických ran
Vlastnosti ideálního obvazu
Jak zvolit vhodný obvaz pro daný typ rány
Proplacení léčby zdravotní pojišťovnou


„(…) trpí i více než půl milionu lidí v našem státě. Pokud k tomuto počtu přičteme členy rodin pečující o tyto osoby, zvýší se tento počet až na 1,5 milionu osob, jichž se přímo týká téma léčby chronických ran (…)”

677-02607911Pojem „rána” nejčastěji navozuje asociaci s řeznými a bodnými poraněními, což je zejména zásluhou všeho druhu detektivek, románů a akčních filmů. Tyto rány, ačkoliv samozřejmě vyžadují odborné ošetření a léčbu, se hojí zpravidla rychle. Mnohem obtížnější je léčba tzv. chronických ran, jimiž trpí i více než půl milionu lidí v našem státě. Pokud k tomuto číslu přičteme členy rodin pečující o tyto osoby, zvýší se tento počet až na 1,5 milionu osob, jichž se přímo týká téma léčby chronických ran a tedy i problematika ošetřování a převazů.

Léčba chronických ran, jako jsou diabetická noha nebo proleženiny a dokonce i popáleniny, trvá často měsíce. Pro členy rodiny i pro samotného pacienta postiženého tímto problémem je to velmi obtížné. Cílem brožury, která se Vám dostává do rukou, je informovat o moderních metodách léčby chronických ran ve vlhkém prostředí, v souladu se zásadami, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Doufáme, že těchto několik stránek poslouží jako úvod do této problematiky a napoví, jak moderním způsobem účinněji a rychleji léčit chronické rány.

Hovoříme-li o moderní léčbě chronických ran, nechceme snižovat výhody tradičního ošetření. Tradiční obvazy z gázy, obinadla nebo náplasti jsou jistě dobré! Nikdo nezpochybňuje jejich účinnost, jelikož se skvěle osvědčuji, avšak týká se to léčby akutních rán (tedy takových, které vznikly například v důsledku mechanických faktorů, jako jsou například řezné, bodné či střelné rány nebo odřeniny). V tomto případě je velmi vhodné použít sterilní obvazy z gázy a náplasti.

EFEKTIVNÍ LÉČBA CHRONICKÝCH RAN

V případě chronických ran (jako jsou proleženiny, popáleniny, diabetická noha) bylo již před 40 lety objeveno a přesně popsáno, jaké podmínky přispívají k jejich rychlejšímu hojení. Tyto podmínky představují přesný opak toho, co poskytují tradiční obvazy. Ukazuje se, že chronická rána se bude hojit lépe, pokud budou splněny následující podmínky:

 • vlhké prostředí při léčbě rány – podporuje přirozené procesy čištění rány, regeneraci poškozených tkání a zmenšuje bolestivost. Díky tomu se rána hojí v průměru o 50 % rychleji;
 • snížené pH – snížíme-li pH, stává se prostředí v ráně kyselejší, což zhoršuje podmínky pro množení bakterií;
 • těsné uzavření rány (okluze) – chrání ránu před infekcí způsobenou bakteriemi nacházejícími se v prostředí pacienta. Použití obvazů ze speciální polyuretanové pěny chrání ránu také před mechanickým poškozením;
 • stálá teplota – udržování stálé teploty na úrovni cca 37°C urychluje buněčné dělení a tím i regeneraci poškozených tkání.

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_8VLASTNOSTI IDEÁLNÍHO OBVAZU

Wiliam Tuner navázal na výzkum George Wintera probíhající od roku 1962, tím, že shromáždil a shrnul jeho výsledky, na jejichž základě v roce 1979 představil vlastnosti ideálního obvazu. Podle W. Turnera by obvaz, který bude v souladu s moderním (vlhkým) modelem léčby ran podporovat hojení, měl mít následující vlastnosti:

 • udržovat v ráně optimální míru vlhkosti,
 • odvádět nadměrné množství sekrece a toxických složek,
 • tepelně izolovat ránu,
 • umožňovat výměnu plynů mezi ránou a prostředím (dýchání),
 • být nepropustný pro bakterie a jiné mikroorganismy,
 • neobsahovat toxické částečky a látky,
 • chránit nově vzniklé tkáně,
 • umožňovat jeho snadné odstranění z povrchu rány bez poškození tkání.

Obvazy splňující výše uvedená kriteria vytvářejí vlhké prostředí, což přispívá ke zdárnému průběhu důležitých procesů odehrávajících se v ráně. Díky tomu proces hojení probíhá asi o 50 % rychleji, při snížené bolestivosti a nižším riziku infekce.

Proč je, i přes nabídku celé řady moderních specializovaných obvazů, obtížné zvolit vhodný způsob ošetření?

Dobré prozkoumání procesů odehrávajících se v průběhu procesu hojení rány vedlo k vývoji specializovaných obvazů a následně ke vzniku více typů krytí s velmi odlišnými vlastnostmi. Paradoxně nakonec v konkrétní situaci velká různorodost krytí vytváří dilemata související s volbou vhodného obvazu. Pamatujme, že správná volba obvazu je podmínkou jeho účinnosti.

JAK ZVOLIT VHODNÝ OBVAZ PRO URČITOU RÁNU?

Při volbě obvazu musíme splnit dvě základní kriteria – je třeba pamatovat na to, že v moderní léčbě ran neexistuje univerzální obvaz, který by splňoval požadavky na léčbu jakékoliv rány, volba tedy musí být vědomá, založená na správné diagnóze procesů probíhajících v ráně a výběru krytí s vlastnostmi, které těmto procesům odpovídají.

Pro usnadnění správného výběru obvazu můžeme použít klasifikaci ran založenou na jevech, k nimž dochází v jednotlivých fázích hojení ran, a „barevnou” škálou klasifikace ran, která byla na jejich základě vytvořena.

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_15

Aplikace usnadňující volbu vhodného obvazu pro konkrétní ránu je dostupná na internetové stránce www.na-rany.pl

Škála zahrnuje čtyři barvy odpovídajícím způsobem přiřazené jednotlivým stádiím procesu hojení rány.

Volba obvazu je po zařazení rány k odpovídajícímu typu v barevné škále již jednodušší, jelikož rány stejného typu (barvy) před námi stavějí podobné výzvy a v souvislosti s tím vyžadují podobný postup.

„ČERNÁ” RÁNA – NEKROTICKÁ TKÁŇ

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_1leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_4

CÍL LÉČBY:

 • odstranění nekrotické tkáně

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • má podobu dehydratované, mrtvé tkáně
 • nekrotická tkáň pokrývá celou ránu nebo se vyskytuje lokálně v podobě laloků
 • hladina sekrece – malá (až do okamžiku, kdy se nekrosa změní v tekutinu a oddělí se od zdravé tkáně)
 • nekrotická tkáň zpomaluje proces hojení – je zdrojem infekce pro zdravou tkáň, představuje bariéru pro nově vznikající tkáně

POSTUP:

 • nekrotický strup je nutno odstranit chirurgicky nebo umožnit jeho autolýzu udržováním vlhkého prostředí

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

„ŽLUTÁ” RÁNA – KOLIKVAČNÍ NEKRÓZA

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_7 leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_6

CÍL LÉČBY:

 • odstranění nekrózy a příprava ložiska rány ke granulaci

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • rána krémové až žluté barvy, vláknitá struktura
 • míra sekrece: vysoká, střední, vzácněji nízká

POSTUP:

 • udržení vlhkého prostředí v ráně
 • kontrola sekrece

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

 • Medisorb A – hluboké rány s vysokou nebo střední sekrecí
 • Medisorb P – mělčí rány se střední sekrecí
 • Medisorb P PLUS – mělčí rány se značnou sekrecí
 • Medisorb H – rány s nízkou a střední sekrecí
 • Medisorb G – infikované rány s nízkou sekrecí (podporuje očišťování rány, jelikož váže hydratovanou nekrotickou tkáň spolu s mikroorganismy, které ji kolonizují)

„ČERVENÁ” RÁNA – GRANULUJÍCÍ TKÁŇ

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_3leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_13

CÍL LÉČBY:

 • udržení vlhkého prostředí podporujícího granulaci
 • kontrola sekrece

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • rána světle červené barvy, vlhká
 • nerovný povrch rány
 • tkáň je jemná, citlivá na bolest, náchylná vůči infekci

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

 • Medisorb A, Medisorb P nebo Medisorb P PULS – rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb H – rány se střední a nízkou sekrecí
 • Medisorb G – infikované rány s nízkou sekrecí (podporuje očišťování rány, jelikož váže hydratovanou nekrotickou tkáň spolu s mikroorganismy, které ji kolonizují)
 • Medisorb A – v případě infikovaných ran se silnou sekrecí

„RŮŽOVÁ” RÁNA – EPITELIZUJÍCÍ TKÁŇ

leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_2leczenie_ran_przewl_w_srod_wilgot_5

CÍL LÉČBY:

 • ochrana nové tkáně
 • stimulace procesu epitelizace

CHARAKTERISTIKA RÁNY:

 • na povrchu rány je viditelná růžová nebo bílá tkáň
 • buňky epitelu migrují od okrajů rány k ložisku

POSTUP:

 • stimulace nebo udržování procesu epitelizace
 • udržení vlhkého prostředí v ráně
 • ochrana před mechanickým poškozením

DOPORUČOVANÉ KRYTÍ:

614-02984148ÚHRADA ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Léčba obtížně se hojících ran je náročná. V závislosti na stavu rány trvá jeden měsíc až několik měsíců, představuje tedy značnou zátěž pro rodinný rozpočet. Aby byla léčba účinná a vhodně zvolená, je nutná soustavná spolupráce pacienta s ošetřujícím personálem. Pouze lékař nebo zdravotní sestra může na základě správné diagnózy procesů probíhajících v ráně zvolit vhodný obvaz.

Vhodný obvaz je podmínkou účinné léčby. Pacient ošetřovaný lékařem, jemuž jsou předepisovány obvazy, může zjistit, zda má při své nemoci nárok na poukaz na obvazový materiál hrazený ze zdravotního pojištění. Ze zdravotního pojištění jsou hrazeny obvazy při dvou typech onemocnění:

 • Epidermolysis bullosa, tzv. nemoc motýlích křídel, a
 • chronické vředy.

V prvním případě jsou obvazy v rámci zdravotní péče hrazené pojišťovnou vydávány pacientovi bezplatně do výše limitu úhrad. Při chronických vředech je ze zdravotního pojištění hrazeno 70 % ceny výrobku.

Epidermolysis bullosa – obvazy se vydávají bezplatně do výše limitu úhrad

Chronické vředy – obvazy vydávané za 30 % ceny výrobku

Z nabídky obvazů Medisorb jsou ze zdravotního pojištění hrazeny:

 • Medisorb A krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové a hluboké rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb P samolepící krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb P PLUS nelepící krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové rány se silnou nebo střední sekrecí
 • Medisorb H krytí určené pro kontrolu sekrece vhodné pro povrchové rány se střední sekrecí.

Podmínkou proplacení obvazového materiálu ze zdravotního pojištění je správně vyplněný poukaz. Na poukazu musí být kromě základních údajů pacienta uveden úplný název krytí, jeho rozměr a počet balení krytí, který bude potřeba k provedení léčby. Poukaz pro osobu, která má nárok na proplacení obvazů ze zdravotního pojištění, musí v případě chronických vředů navíc obsahovat uvedenou spoluúčast R-paušál 30 %, 50 % nebo 100 % spoluúčasti.

UPOZORNĚNÍ:

 • bez uvedení přesného způsobu dávkování může farmaceut vydat dvě nejmenší balení obvazu, tj. dva kusy;
 • při uvedení přesného způsobu dávkování lze předepsat krytí pro maximálně 3-měsíční léčbu.

Léčba ran

Definice rány
Typy hojení ran
Fáze hojení
Co je to sekrece z rány?
Modely léčby ran


Definice rány

Rána je poškození pokožky a někdy i hlouběji se nacházejících tkání a dokonce orgánů v důsledku mechanického, termického nebo chemického úrazu.

Mezi mechanicky způsobené rány řadíme: odřeniny, poranění, řezné rány, bodné rány, kousnutí a chirurgické rány.

K ranám vzniklým v důsledku termického nebo chemického poškození řadíme: veškeré popáleniny a poleptání – termické, chemické, vzniklé ozářením nebo elektrické.

Krmě toho existují určité druhy ran – obtížně se hojící vředy – vznikající v důsledku jiných procesů, které mají chorobný charakter. Mezi chronické rány řadíme: proleženiny (trofické vředy), venózní vředy, neuropatické vředy nebo vředy způsobené infekcí nebo vzniklé v důsledku ozařování či nádorových procesů.

Typy hojení ran

1. Obtížně se hojící rány – hojení granulací

 • chybí značná část tkáně
 • ránu nelze fyzicky uzavřít
 • dlouhá doba hojení
 • léčba je založena na procesech rekonstrukce tkání – chybějící tkáně jsou nahrazeny granulací, na níž se rozrůstá epitel a vytváří se jizva

image001

2. Akutní rány – primární hojení

 • rány chirurgického původu nebo čerstvé úrazové rány
 • chybí minimální část tkání
 • okraje se přiblíží pomocí stehů nebo s použitím náplasti

image003

Fáze hojení

Neexistuje jediný univerzální obvaz, který by byl vhodný k použití ve všech případech.

Obvazy splňují různé funkce: čistící, absorpční nebo ochrannou, jejich úřinky se často doplňují a žádný z nich není schopen sám o sobě vyřešit všechny potřeby rány procházející jednotlivými fázemi procesu hojení:

 • fáze zánětu (sekrece),
 • fáze granulace a epitelizace (růstu),
 • fázi zrání (rekonstrukce).

Fáze zánětu (sekrece)

image005

Tato fáze představuje odpověď organismu na poranění. Z důvodu poruch krevního oběhu, rozšíření a zvýšení propustnosti vlásečnic se objevuje otok, který provází sekrece.

Funkce obvazu ve fázi zánětu:

 • zastavení krvácení
 • urychlení přirozeného čištění rány
 • absorpce nadměrného množství sekretu
 • předcházení sekundární infekci

Fáze granulace a epitelizace (růstu)

Granulace – přechod z fáze zánětu do fáze proliferace, která je kontrolována makrofágy a dalšími buňkami. Makrofágy jsou buňky stimulující růst fibroblastů.

Fibroblasty wypełniają przestrzeń, która pozostała po utraconej tkance ziarniną:

Fibroblasty nahrazují poškozenou tkáň granulací.

Zúžení rány – mnoho fibroblastů se mění v myofibroblasty. Síť spojených myofibroblastů stahuje okraje rány (0.6-0.7 mm/denně).

Zwężenie rany sprawia, że blizna jest mniejsza niż początkowo rana.

Zúžení rány způsobuje, že je jizva menší než původní rána.

Epitelizace – nová pokožka, která musí vzniknout pro úplné uzavření rány. Buňky pokožky migrující z okrajů rány pokrývají tkáň, která vznikla granulací, a vytvářejí nový epitel.

image011

Funkce obvazu ve fázi růstu:

granulace

 • udržování vlhkého prostředí
 • absorpce nadměrného množství sekretu
 • ochrana před mechanickým poškozením
 • předcházení sekundární infekci

epitelizace

 • udržování vlhkého prostředí
 • ochrana jemné pokožky při převazech

Fáze zrání

Zrání – pomalá reorganizace mikroskopické struktury jizvové tkáně, strukturální přestavba vede ke zlepšení odolnosti jizvy, jejímu zmenšování a vyhlazení.

Tato fáze může trvat měsíce a dokonce i roky.

Při léčbě poruch tvorby jizev se používají:

 • lokální silikonové obvazy
 • komprese pomocí obinadel nebo specializovaných tlakových obleků
 • chirurgické zákroky, léčba kortikosteroidy, laserem a kryochirurgie

Funkce obvazu ve fázi zrání:

 • vyhlazení jizvy
 • zesvětlení jizvy
 • zmenšení jizvy

Co je to sekrece z rány (exsudát)?

Exsudát z rány je zvláštní tekutinou, jíž se v minulosti dokonce říkalo „balzám přírody”. Objevuje se již v první fázi hojení rány, hned po úrazu.

Exsudát obsahuje mnoho různých látek včetně výživy pro aktivně metabolizující buňky:

 • malé množství červených krvinek
 • až šestinásobně vyšší počet bílých krvinek oproti krvi
 • méně glukózy, ale stejné množství minerálních látek jako v krvi
 • proteiny – mezi nimi jsou enzymy důležité pro proces hojení, které zajišťují očištění rány a odstranění poškozených tkání

V normálně se hojící ráně se jeho množství časem snižuje. V ráně, u níž je proces hojení narušen, se množství exsudátu nezmenšuje a udržet jej pod kontrolou může představovat značnou výzvu pro obvaz.

UPOZORNĚNÍ: pro udržení nejlepších podmínek hojení rány je potřebné optimální množství exsudátu v ráně, které zajistí udržení tak zvaného vlhkého prostředí léčby.

Příliš velké množství exsudátu může stejně jako jeho nedostatek vést ke zpomalení procesu hojení.

Proto je tak důležitá správná volba vhodného obvazu pro dané množství exsudátu v ráně. V suchých ranách bez exsudátu by krytí mělo zajistit jejich zvlhčení a u ran s příliš velkým množstvím exsudátu naopak pohlcovat jeho nadměrné množství.

UPOZORNĚNÍ: změna barvy, vůně nebo hustoty exsudátu může být známkou změny stavu rány nebo vzniku zánětlivého procesu / infekce v ráně, což jsou příznaky vyžadující vyšetření a posouzení rány odborníkem.

Druh krytí a vhodnost jeho použití při různé intenzitě sekrece z rány

Typ krytí Intenzita sekrece
chybí malá střední velká
co musí obvaz zajistit zlhčovat ránu zadržet exsudát pohltit nadměrné množství exsudátu pohltit nadměrné množství exsudátu
hydrogel
polyuretanová fólie
hydrokoloid
polyuretanová pěna
alginát

 

Modely léčby obtížně se hojících ran

Tradiční model léčby ran

Po staletí byly obtížně se hojící rány léčeny s použitím různých materiálů, které měly ránu vysušovat.

Tradiční systém léčby ran byl založen na používání absorpčních obvazů zhotovených z gázy, které:

 • zajišťovaly absorpci přebytečného množství exsudátu,

ALE

 • nechránily rány před vysycháním nebo prochladnutím, což zpomalovalo tempo hojení,
 • nezajišťovaly dostatečnou ochranu rány před vnějším prostředím, což mohlo vést k častým infekcím ran,
 • přilnuly k ráně, což vedlo při převazech k poškození nových tkání a způsobovalo pacientovi bolest,
 • při omezené absorpční schopnosti vyžadovaly časté převazy.

Suché hojení ran je stále nejvhodnější u akutních ran, pro něž je typické primární hojení.

Moderní model léčby ran

Od zveřejnění výzkumu Georga Wintera se stalo jasné, že se rány hojí výrazně rychleji, pokud hojení probíhá ve vlhkých podmínkách, přičemž je optimální množství exsudátu udržováno na povrchu rány. V souvislosti s podmínkami, v nichž probíhá proces léčby, byla tato koncepce pojmenována VLHKÉ HOJENÍ RAN.

V souladu s touto koncepcí spočívá léčba v uzavření hojící se rány pomocí specializovaného obvazu, který:

 • udržuje odpovídající hladinu vlhkosti na povrchu rány, aby vzniklo prostředí optimální pro hojení,
 • spouští autolytické čištění, což vede k rychlejšímu čištění rány a zahájení procesu hojení,
 • zajišťuje tepelnou izolaci rány, čímž umožňuje udržet v ráně stálou teplotu, a urychluje proces hojení,
 • zajišťuje dlouhodobou absorpci nadměrného množství exsudátu, což snižuje potřebný počet převazů,
 • nepřilne k ráně, převazy jsou bezpečné pro nově vzniklé tkáně a bezbolestné pro pacienta,
 • je voděodolný a chrání ránu před vnějším prostředím, což minimalizuje riziko vzniku infekce.

Vlastnosti ideálního obvazu

image013

Vlhké hojení ran je nejvhodnějším způsobem léčby obtížně se hojících ran, avšak v souladu s jeho východisky lze léčit i běžná poranění, oděrky nebo škrábanců.

Matoset – naše řešení pro komfort

Nemocniční infekce představují závažný problém současného zdravotnictví, jelikož často znamenají neúspěch při léčbě a vznik komplikací. Nejčastějšími problémy souvisejícími s infekcemi jsou nedodržení zásad asepse v místě provádění zdravotnického zákroku, příliš pozdní zjištění infekce nebo její nesprávná léčba. Pro nemocnici to znamená, že všechny výše uvedené etapy – prevence, diagnostika a léčba – musí být zvládnuty správně.

Stále více nemocnic usiluje o získání certifikátu ISO, což vyžaduje, aby byly pro všechny etapy léčby pacienta zpracovány postupy, jejichž dodržování přispěje ke snižování počtu infekcí. Také míra informovanosti zdravotnického personálu v oblasti této problematiky se z roku na rok zvyšuje.

Téma nemocničních infekcí představuje výzvu také pro výrobce zdravotnických výrobků využívaných při provádění jednotlivých úkonů ve zdravotnických zařízeních.

Řešením potřeb souvisejících s prevencí infekcí při zdravotnických úkonech jsou výrobky Matoset, v nichž se snoubí funkčnost a úspornost díky cílenému kombinování obvazového materiálu. Jednodušeji řečeno, složení jednotlivého Matosetu je přizpůsobeno konkrétnímu zdravotnickému úkonu a jeho jednotlivé součásti jsou rozmístěny způsobem, který určuje pořadí prováděných činností v souladu se zásadami asepse. Uspořádané rozmístění a promyšlené složení zaručují bezpečnost, pohodlí při práci a úsporu času.

O použití zákrokových setů hovoří:

Monika Cerkaska – produktová manažerka TZMO SA

Katarzyna Mośová – magistra ošetřovatelství se specializací na epidemiologické ošetřovatelství

M.C. Kateřino, ve kterých situacích se využití sterilních balíčků nebo setů Matoset osvědčilo nejlépe?

K. M. V naší každodenní praxi využíváme Matosety hlavně na zákrokových sálcích, kde provádíme drobné zdravotnické zákroky, například odstranění stehů nebo převazy. Při použití sterilního setu mohu mít jistotu, že mám připravený veškerý potřebný materiál a jsem schopná provést drobný zákrok během několika okamžiků. Hotové sterilní sety jsou nenahraditelné u lůžka nemocného, pokud není možné pacienta převézt k provedení zákroku na sálku.

M.C. A co v situacích, kdy je potřeba provést převaz v domácnosti nemocného?

K. M. To jste uhodila hřebíček na hlavičku. Zdravotní sestra zajišťující domácí péči určitě ocení pracovní komfort, který poskytuje použití hotových setů. Vždy si může být jistá, že má připraven veškerý potřebný materiál, a navíc pacient získává pocit individuálního přístupu a záruky bezpečnosti, když vidí, že je daný set určen speciálně pro něj.

M.C. Je to tedy tak, že hotové sety výrazně usnadňují práci?

K. M. Ano, je to mnohem pohodlnější, jelikož zákrok lze provést efektivněji, ale především je práce mnohem bezpečnější. Pořadí rozmístění jednotlivých součástí určuje činnosti, které je třeba provést. Díky tomu nezapomeneme například na rukavice, které jsou nejčastěji umístěny úplně nahoře, a teprve po jejich nasazení můžeme pracovat s dalšími sterilními součástmi setu. Takovýto postup minimalizuje riziko infekce, což je nejdůležitější jak pro nás, tak pro pacienta. Dokumentace postupu je usnadněna díky samolepícím štítkům s informacemi o výrobku, který vlepíme do dokumentace nemocného.

M.C. Plyne z toho, že sety zaručují zachování asepse bez ohledu na místo, kde zákrok provádíme?

K. M. Ano. Ne vždy se pacient nachází v místě, kde jé možný například bezpečný převaz. Matosety nám to umožňují a navíc zkracují dobu přípravy na zákrok a usnadňují organizaci práce.

M.C. Nakonec se ještě musím zeptat – co s náklady?

K. M. Při použití kompletních setů určených pro konkrétní úkon není nutno otevírat mnoho jednotlivých obalů, což má přímý dopad do nákladů spojených se zákrokem. Otevíráme-li pokaždé několik obalů, zvyšuje se riziko infekce sterilního materiálu. Kromě toho je při použití setu celý obsah účelně spotřebován. Racionální využití obvazového materiálu jistě snižuje náklady na jeho nákup. Navíc kompletace obvazového materiálu pro zákrok časově nezatěžuje zdravotnický personál. V rámci shrnutí bych ráda řekla ještě několik slov o setech pro cévkování a setech pro dezinfekci operačního pole, které nacházejí využití na akutních odděleních, ale samozřejmě nejen tam. V situacích, kdy jde o čas, nejsme vždy schopní plně dodržet zásady asepse, což může – jak je známo – mít za důsledek komplikace a být příčinou prodloužení hospitalizace. Pacient, který je přijat v situaci ohrožení života, vyžaduje provedení mnoha úkonů současně. Riziko infekce pacienta při záchraně života je vyšší než při provádění plánovaných zákroků. Proto používání hotových Matosetů, například setu pro cévkování, usnadňuje dodržení zásad asepse. Set, který obsahuje všechny potřebné součásti, včetně katétru odpovídající velikosti, umožňuje omezit nepotřebné činnosti na minimum. Podobně je tomu v případě setu pro dezinfekci operačního pole, který má své opodstatnění a nachází plné využití při provádění zdravotnických úkonů v situaci ohrožení života. V případě resuscitace často vzniká potřeba aplikovat endovaskulární elektrodu nebo napíchnout podklíčkovou žílu. Máme-li po ruce hotový set pro dezinfekci, můžeme zajistit řádnou přípravu pacienta k takovýmto úkonům v krátkém čase. Je důležité, abychom pacienta při jeho záchraně nevystavovali dalšímu riziku, které může vést přes zdařilou resuscitaci k nežádoucím infekcím. Pacient sice bude zachráněn, za to mu však „přihrajeme” infekci a jeho pobyt v nemocnici se prodlouží. Stav ohrožení ustoupí, pacient však bude vyžadovat léčbu z důvodu komplikací vzniklých v důsledku nedodržení základních zásad asepse, což nám Matosety usnadňují.

M.C. Děkuji mnohokrát za rozhovor.

Péče o nemocného s venózní ulcerací

 Chronická žilní insifucience a venózní ulcerace
 Kompresivní léčba
 Lokální ošetření
 Vlhké hojení ran
 Péče o pokožku


Maria T. Szewczyková, Ph. D.

Ústav chirurgického instrumentování Collegium Medicum Ludwika Rydgiera v Bydgoszczy University Mikuláše Kopernika v Toruni

„Při léčbě vředů, zejména v jejich pokročilém stádiu, je nutná komplexní a interdisciplinární péče o nemocného. Venózní vředy totiž patří k chronickým ranám, u nichž je proces hojení obtížný a dlouhotrvající a vyžaduje vynaložení mnoha prostředků. (…)”

Chronická žilní insuficience a venózní ulcerace

U cca 80% případů je příčinou vzniku bércových vředů chronická žilní insuficience. Venózní vředy představují její nejtěžší komplikaci objevující se v závěrečném stádiu. Při léčbě vředů, zejména v jejich pokročilém stádiu, je nutná komplexní a interdisciplinární péče o nemocného. Venózní vředy totiž patří k chronickým ranám, u nichž je proces hojení obtížný a dlouhotrvající a vyžaduje vynaložení mnoha prostředků. Rozsáhlé a léta trvající rány často vedou k omezení pohyblivosti v zánártním kloubu, deformaci chodidla a trvalé invaliditě (Fot. 1, 2, 3, 4).

Fot. 1. Owrzodzenie żylne okrężne (archiwum własne autorki)

Fot. 1. Cirkulární venózní ulcerace
(vlastní archiv autorky)

Fot 2. Owrzodzenie żylne w okolicy stawu skokowego (archiwum własne autorki)

Fot. 2. Venózní ulcerace v okolí zanártního kloubu
(vlastní archiv autorky)

Fot 3. Owrzodzenie żylne w okolicy stawu skokowego (archiwum własne autorki)

Fot. 3. Venózní ulcerace v okolí zanártního kloubu
(vlastní archiv autorky)

Fot 4. Owrzodzenie żylne w końcowej fazie gojenia (archiwum własne autorki)

Fot. 4. Venózní ulcerace v koncové fázi hojení
(vlastní archiv autorky)

První fázi léčby představuje diagnóza a provedení ultrazvukového vyšetření cév a následně příčinná a lokální léčba. Etiopatogeneze, v níž hraje zásadní roli vysoký žilní tlak, vyžaduje v první řadě odstranění nebo omezení faktorů, které jsou příčinou onemocnění. Příčinou ulcerace jsou totiž poruchy krevního oběhu, které vedou k žilní hypertenzi v oblasti dolních končetin. Souvisejí s patologickými anatomickými a fyziologickými změnami probíhajícími v několika po sobě následujících fázích. Na počátku je přetížení, následně váčkovité nebo vřetenovité rozšíření cév v podobě křečových žil. Změny, které tyto jevy provázejí, zahrnují zmenšení elasticity a propustnosti cévních stěn, nedomykavost chlopní a reflux žilní krve a (nebo) ucpání hlubokého žilního systému (například v důsledku hluboké žilní trombózy). Přetrvávající vysoký hydrostatický tlak způsobuje časem zvýšení propustnosti cévních stěn a průsaky – nejprve výpotku a následně také morfotických součástek. V podkolenní oblasti (nejčastěji na vnitřním povrchu bérce) dochází k trofickým změnám, nejprve pouze v podobě nadměrné pigmentace a barevných změn, později také zánětu, fibrózy a ztenčení kožní tkáně. Na pozadí těchto změn se mohou rozvinout vředy. Bezprostřední příčinou vzniku rány však mohou být nejen pokračující změny ve výživě pokožky, ale i samočinné prasknutí křečové žíly nebo dokonce menší mechanické poranění.

Tzv. zlatý standard konzervativní léčby venózní ulcerace představuje kompresivní terapie. V dalším pořadí se aplikuje lokální léčba rány, pro tento účel se využívají aktivní vlhké a/nebo biologicky aktivní obvazy.

Kompresivní léčba

Při konzervativní léčbě hraje zásadní úlohu kompresivní terapie využívající tlaku o individuálně stanovené intenzitě pomocí tlakových obvazů. Může se jednat o výrobky s vhodně zvoleným stupněm komprese, jako jsou obinadla (pásky), nebo o hotové oblečení v podobě podkolenek, krátkých a dlouhých punčoch nebo punčochových kalhot. Kompresivní léčba s použitím obinadel závisí mezi jinými na materiálu, z nějž jsou zhotovena, a na způsobu bandáže končetiny. Použití komprese do značné míry snižuje vysoký žilní tlak v povrchových cévách, zlepšuje účinnost svalové pumpy, zmenšuje žilní městnání a obnovuje správné hydrostatické podmínky umožňující odtok krve z cév. Kompresivní terapie bude účinná v případě, pokud bude síla tlaku vhodně zvolená v závislosti na pokročilosti chronické žilní insuficience, tzn. bude dána stupněm nedostatečnosti činnosti povrchového žilního systému, perforátorů a hlubokého žilního systému. Pro stanovení vhodného tlaku se používá přístroj Kikuhime. Pomocí tohoto přístroje zajistíme požadovaný tlak. (Fot. 5)

Fot 5. Pomiar ciśnienia pod kompresją (archiwum własne autorki)

Fot. 5. Měření tlaku pod kompresí
(vlastní archiv autorky)

K podobným výsledkům může vést masáž – jak sekvenční pneumatická masáž (Fot. 6), tak ruční masáž redukující otoky a zlepšující návrat žilní krve směrem k srdci.

Fot. 6. Sekwencyjny masaż pneumatyczny (archiwum własne autorki)

Fot. 6. Sekvenční pneumatická masáž
(vlastní archiv autorky)

Před nasazením kompresivní terapie je třeba bezvýhradně vyšetřit stav obvodového oběhového systému. Použití kompresivní terapie u nemocného s poruchou arteriálního průtoku může vést ke zvýšení ischemie, nekróze pokožky a dokonce k amputaci končetiny. Proto je před použitím kompresivní terapie nutno provést Dopplerovo vyšetření a stanovit index kotník/paže (Fot. 7 ).

Fot. 7. Pomiar wskaźnika Kostka/Ramię(archiwum własne autorki)

Fot. 7. Měření indexu kotník/paže
(vlastní archiv autorky)

Lokální ošetření

Lokální ošetření souběžné s kompresivní terapie zahrnuje mezi jinými: odstraňování nekrózy a čištění rány, vlhké hojení rány, péči o pokožku v okolí rány.

Nečistoty a povrchová nekróza dosahující až úrovně škáry mohou být odstraněny jak konzervativní léčbou, např.: mechanicky, enzymaticky, autolyticky, tak chirurgicky. Nekrotické tkáně, jejichž hloubka sahá do podkoží, však vyžadují chirurgický zákrok spočívající v odstranění chorobně změněných tkání pomocí skalpelu a nůžek. Lze také použít systém čištění VAC. Rozhodnutí o způsobu odstranění nekrózy je dáno její lokalizací, umístěním a hloubkou vředu, množstvím sekretu v ráně a celkovým stavem nemocného. Velký význam při volbě metody čištění má druh a rozsah struktur postižených nekrózou. Mechanické čištěn rány přináší podobně jako chirurgická úprava okrajů rány okamžitý výsledek v podobě odstranění nekrotizovaných částí tkáně. Autolytické čištění je přirozený proces, probíhající ve správně se hojící ráně automaticky. Je výsledkem aktivity proteolytických enzymů a fagocytů, která může být jak iniciována, tak podporována udržováním vlhkého prostředí na dně rány. Při malé intenzitě těchto procesů ve fázi čištění může být nutné zavést do rány hotové proteolytické enzymy a použít enzymatické čištění. Očištění rány a odstranění nekrózy zmenšuje riziko infekce a rozvoje lokální otravy. Cílem této léčby je připravit ránu na další proliferační procesy a následně tyto procesy stimulovat a udržovat optimální podmínky příznivé pro hojení. Nesmíme zapomínat, že venózní vředy jsou do značné míry vystaveny riziku infekce. Mohou ji způsobit různé druhy mikroorganismů (viry, bakterie a plísně), ale nejčastějším etiologickým faktorem jsou bakterie, včetně stafylokoků, streptokoků, Pseudomonas a Escherichia coli. Při pomnožení v ráně vylučují bakterie do jejího ložiska vlastní metabolity a toxiny, které ničí migrující fibroblasty a nově tvořené cévky a zpomalují postup procesů hojení. Nekontrolovaná infekce se může šířit do hloubi rány, přenést se na sousední tkáně a dokonce vést k rozvoji sepse.

Riziko infekce a jeího rozvoje je navíc sníženo proplachováním dna rány roztokem antiseptického přípravku. Jeho koncentrace by měla nejen zajistit baktericidní nebo bakteriostatický účinek, ale zároveň by měla být bezpečná pro zdraví tkání, nepůsobit cytotoxicky a nezpomalovat hojení. Pouze prostředek splňující výše uvedená kriteria může být bezpečně používán přímo na povrchu rány (např. Octenisept obsahující směs oktenidin dihydrochloridu a fenoxyethanolu v koncentraci bezpečné pro pokožku a sliznice). V opodstatněných případech se používá systémová léčba antibiotiky, jejich lokální použití není vhodné. Pro podporu přirozených procesů čištění a regenerace je třeba ošetřit čistou ránu aktivním krytím splňujícím požadavky na vlhké hojení ran.

Vlhké hojení rány

Vlastnosti „ideálního” obvazu, zpracované na základě výzkumu Wintera (1962) a jeho nástupců splňuje tzv. krytí nové generace. Udržuje v ložisku rány odpovídající vlhkost, která zamezuje tvorbě strupu a vysychání povrchu vředu. Vlhká rána se hojí dvojnásobně rychleji a organizovaněji, jelikož vlhké prostředí stimuluje jak proliferaci, tak migraci nově vznikajících buněk, čímž je zajištěna jejich optimální diferenciace a neovaskularizace.

Vlastnosti obvazu podporujícího přirozené procesy hojení stanovil v roce 1991 Tuner a jeho spolupracovníci:

 1. udržuje vlhké prostředí v ložisku rány,
 2. má vysokou absorpční schopnost, reguluje nadměrnou sekreci,
 3. nepřilne k povrchu rány, umožňuje tedy bezbolestné a atraumatické převazy,
 4. chrání ránu před vniknutím choroboplodných mikroorganismů a znečištění zvenčí,
 5. je netoxický a nealergenní,
 6. udržuje správnou teplotu rány blížící se teplotě těla,
 7. podporuje proces léčby v každé fázi hojení rány.

Obvazy nové generace, splňující uvedená kritéria, se vyrábějí v několika skupinách, které se navzájem liší konstrukcí a použitím. Jsou určeny pro různé druhy ran v závislosti na jejich etiologii, fázi procesu hojení, hloubce poškození tkání, charakteru sekrece a přítomnosti infekce.

Obvazy mají různou schopnost zadržovat exsudát, jehož vylučování se mění v jednotlivých fázích hojení rány. Kromě vnější ochrany a regulace hladiny vlhkosti musí v každé fázi hojení venózní ulcerace obvaz splňovat ještě další důležité úkoly.

Péče o pokožku

Léčebný postup při chronické žilní insuficienci u stavů spojených s oslabením ochranné funkce pokožky vyžaduje obzvláště starostlivou péči a kombinaci činností spočívajících v kondicionování a regeneraci přirozené ochranné bariéry pokožky. Jedním z důležitých úkonů v rámci péče o integritu pokožky je udržování čistoty těla včetně končetin. Mycí prostředky používané při hygieně by měly být vhodně zvoleny a správně používány, což má u této skupiny nemocných zvláštní význam. Úkolem detergentů je odstranit nečistoty nacházející se na povrchu těla a redukovat počet mikroorganismů, které jej obývají, pokud možno bez porušení ochranné bariéry pokožky. Jelikož lipidový plášť „váže” nečistoty a samotná voda je odstranit nedokáže, je nutné, aby mycí prostředek obsahoval povrchově aktivní látky, tzv. surfaktanty. Doporučují se jemné prostředky s pH okolo 5,5 nebo tekuté přípravky s přídavkem látek upravujících kyselost produktu (např. kyselina fosforečná, citrónová, hydroxid sodný, trietanolamin) a obohacených o fyziologické lipidy, ceramidy a hydratační faktory, které umožní alespoň částečně kompenzovat ztrátu lipidů způsobenou účinky detergentu.

Fot. 9 Wyleczone owrzodzenie żylne, na skórę stosowano emolienty (archiwum własne autorki)

Fot. 8. Vyléčená venózní ulcerace, na pokožku byly používány emolienty
(vlastní archiv autorky)

Po důkladném umytí pokožky se doporučuje aplikovat přípravky podporující regeneraci a zvyšující hladinu hydratace pokožky. Pro tyto účely jsou vhodné biologicky neutrální látky podporující léčbu a péčující o pokožku, tzv. emolienty. Díky hydratačním vlastnostem zvyšují obsah vody v rohové vrstvě a zlepšují biofyzikální vlastnosti pokožky (Fot. 8). Emolienty jsou dostupné v podobě krémů, mlék, mastí a emulzí, které se liší konzistencí, avšak slouží stejnému účelu – hydrataci a/nebo promaštění vysušené pokožky. Krémy a masti se obvykle nanášejí v silnější vrstvě. Přípravky s lehčí konzistencí, například mléka, umožňují aplikaci tenké vrstvy. Jelikož se používají na citlivou pokožku, neměly by obsahovat alkoholy, kovy, parfemační látky a mastek. Ve zvláštních případech mohou obsahovat výhradně hydrofilní složky vyráběné na bázi vody. Po nanesení na pokožku se rychle vstřebávají a po umytí nezanechávají zbytečná rezidua.

Literatura:

 1. Benbow M, Burg G, Comacho Martinez F, et al. Guidelines for the outpatient treatment of chronic wound and burn. Blackwell Science, Berlin-Vienna 1999, 12-21.
 2. Szewczyk MT, Jawień A.: Chosen aspects of conservative treatment of venous ulcers. Part I: Compression therapy. Progress Dermatol. Alergol. 2005, XXII, 3: 133-140.
 3. Blair S, Wright D, Blachkouse C, et al. Sustained compression and healing of chronic venous Ulcers. Br Med J 1998, 298: 1159-1161.
 4. Ciecierski M, Jawień A. Clinical picture of chronic venous insufficiency. Medical guide 2004, 8 (68): 36-48.
 5. Hess CT. When to use hydrocolloid dressing. Nursing 1999; 29.11: 20-23.
 6. Szewczyk MT, Jawień A, Piotrowicz R. Treatment of venous ulcers. Medical guide 2004, 8 (68): 66-71.
 7. Szewczyk MT, Jawień A, Piotrowicz R. The use of compression therapy in venous diseases. Medical guide 2004, 8 (68): 58-64.
 8. Jawień A. Szewczyk MT. (red) Venous leg ulcers. Ed. Your Health. 2005.
 9. Jawień A. Szewczyk MT. (red) Clinical and nursing aspects of care for patients with venous ulcers. Termedia 2008.
 10. Szewczyk MT., Mościcka P., Cwajda J. et al Evaluation of the effectiveness of new polyurethane foam dressing in the treatment of heavily exudative venous Ulcers. Acta Angiol. 2007 T.13, 2: 85-93.
 11. Placek W. Role of substrates and emollients in the prevention and restoration of the epidermal barrier. Aesthetic Dermatology 1999, 4: 174-178.
 12. Korinko A. Yurick A. Maintaining skin integrity Am J Nurs 1997 (2): 40-44.
 13. Wojnowska D., Chodorowska G., Juszkiewicz-Borowiec M. Dry skin – pathogenesis, clinic and treatment. Advances in Dermatology and Allergology, 2003, XX, 2: 98-105.
 14. Szewczyk MT, Jawień A. Recommendations of specialised nursing care of patients with venous leg ulcers. Surgical and Vascular Nursing 2007, 3 (1): 95-129.

Operační postup artroskopie kolenního kloubu

image description

Operační sál, který je zvláštním místem v rámci operačního bloku i celé nemocnice, musí splňovat odpovídající podmínky zajišťující bezpečné provedení operačního zákroku, jak pro pacienta, tak pro personál. Na operačním sále by měla být dodržována zpřísněná hygienická pravidla, aby se sál nestal místem, kde může dojít k infekci pacient. V souvislosti s tím se od personálu operačních sálů vyžaduje vysoká sebedisciplína, velké odborné znalosti a odpovídající dovednosti.

Operační bloky stavěné v dnešní době jsou vybaveny klimatizovanými operačními sály a díky tomu není nutné v takovýchto prostorách instalovat radiátory (místo, v němž se usazuje prach a patogenní mikroflóra). Nejsou-li v místnostech okna, je omezen také přístup znečištění z ovzduší (především bakterií a plísní).

V každém operačním bloku by měly být vytvořeny odpovídající podmínky pro bezpečné provádění operačních zákroků, v souladu se zásadami asepticity. Rozvržení místností, které jsou součástí operačního bloku, by mělo zajišťovat rozlišení špinavé, čisté a sterilní zóny a umožňovat pouze jednosměrný pohyb personálu, pacientů a sterilního materiálu. Pro zajištění bezpečnosti provedení zákroku je třeba věnovat pozornost všem jeho jednotlivým fázím, počínaje přípravou materiálu potřebného k zákroku.

Na příkladu procedury artroskopie kolenního kloubu ukazujeme, jak správně zabezpečit pacienta s použitím výrobků obsažených v setu.

Všechny použité prvky jsou součástí operačního setu.

ZAHÁJENÍ PROCEDURY

1

Fot. 1 Sterilní operační set Matoset

2_1024x697

Fot. 2 Otevření setu obíhající zdravotní sestrou

Fot. 3 Wyjęcie zawartości przez pielęgniarkę „czystą”

Fot. 3 Vyjmutí obsahu „umytou“ zdravotní sestrou

4_1024x711

Fot. 4 Rozložení obsahu setu

Fot. 5 Ułożenie zestawu na stoliku instrumentarialnym

Fot. 5 Umístění setu na pomocný stolek

Fot. 6 Zabezpieczenie przewodów endoskopu

Fot. 6 Zakrytí kabelů endoskopu

Fot. 7 Separacja operowanej nogi pacjenta pierwszą warstwą

Fot. 7 Separace operované nohy pacienta první vrstvou

Fot. 8 Separacja operowanej nogi pacjenta drugą warstwą

Fot. 8 Separace operované nohy pacienta druhou vrstvou

Fot. 9, Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca

Fot. 9 Zabezpečení bérce před nasazením návleku

Fot. 10 Zabezpieczenie podudzia przed włożeniem pokrowca

Fot. 10 Zabezpečení bérce před nasazením návleku

Fot. 11 Zabezpieczenie pokrowca na podudziu pacjenta

Fot. 11 Upevnění návleku na bérci pacienta

Fot. 12 Zakładanie serwety głównej

Fot. 12 Nasazení hlavní roušky

Fot. 13. Formowanie worka na płyny

Fot. 13 Formování vaku na tekutiny

Fot. 14 Formowanie worka na płyny

Fot. 14 Formování vaku na tekutiny

Fot. 15 Podłączenie drenu odprowadzającego płyny z worka

Fot. 15 Připojení hadičky odvádějící tekutiny z vaku

UKONČENÍ PROCEDURY

Fot. 16 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu

Fot. 16 Zabalení obsahu po skončení zákroku

Fot. 17 Zapakowanie zawartości po zakończeniu zabiegu

Fot. 17 Zabalení obsahu po skončení zákroku

Zákrok odstranění stehů

Práci v zákrokovém sálku provází vysoké riziko vzniku infekce, k níž může dojít různými způsoby. Jedním z nich může být kontaminace nástrojů, vybavení a povrchů běžně využívaných při provádění zákroku mikroorganismy. Riziko představuje zvláště vybavení, které se dostává do sterilního prostoru těla. Aby nedocházelo k šíření infekce, je třeba zajistit, aby byly používané nástroje sterilní. Tento požadavek se týká všech nástrojů využívaných pro zákroky spojené s porušením integrity tkání nebo vyžadující kontakt se sliznicí či poškozeným kožním krytem, jako jsou například převazy nebo odstraňování stehů či šití rány. V situaci, kdy se při zákroku používají nástroje pro opakované použití, jsme nuceni provádět proces nákladné sterilizace za účelem jejich přípravy k opětovnému použití.

Problém jiného druhu představuje bezpečné skladování infikovaných odpadů vznikajících při zákroku. Z epidemiologických důvodů jsme nuceni je uchovávat ve zvláštních nádobách v souladu s pravidly upravujícími nakládání s takovýmto materiálem. Zvláštní pozornost vyžadují ostré nástroje.

Velké usnadnění práce při jednoduchých zákrocích představuje využití hotových balíčků dedikovaných k provedení konkrétního zdravotnického úkonu. Obsah setů a forma, v níž jsou připraveny, umožňují správné provedení zákroku v libovolném okamžiku s dodržením všech bezpečnostních pravidel týkajících se jak samotného zákroku, tak bezpečného ukládání kontaminovaného materiálu vznikajícího při provádění zákroku.

Předností setů je bezpečné uchovávání veškerého potřebného materiálu a jeho připravenost k okamžitému použití v libovolném okamžiku.

Na fotografiích je zobrazen příklad zákroku – odstranění stehů – prováděného s použitím zákrokového setu.

Kovové jednorázové nástroje patří do nebezpečného odpadu s ostrými hroty a hranami, který se ukládá do pevných nádob odolných vůči vlhkosti a působení chemických prostředků s možností jednorázového uzavření.

SOUČÁSTI SETU

nożyczki metalowepęseta metalowarękawice zabiegowe lateksowe 2 szttupfery 6 szt. w pionie

 

PRŮBĚH ZÁKROKU

Fot. 1 Otevření setu

2

Fot. 2 Příprava k zákroku

3

Fot. 3 Hlavní část – odstranění stehů

4

Fot. 4 Dokončení úkonu