Naše webové stránky využívají tzv.“cookies” soubory ke zlepšení služeb a pro sestavení statistiky o návštěvnosti. Užíváním služby souhlasíte s politikou cookies.
Více
Rozumím

Ochrana súkromia

Druh informácií zhromažďovaných TZMO a spôsoby ich využitia

Používanie globálneho internetového portálu Kapitálovej skupiny TZMO je anonymné – užívateľ používa server, pričom neuvádza svoje osobné údaje. 

Ale v mimoriadnych prípadoch je nutné,  aby užívateľ poskytol osobné údaje

Druh informácií: Meno, priezvisko, adresa alebo identifikátor, e-mail, vzdelanie a odborné skúsenosti, dátum narodenia, číslo telefónu.

Užívateľ môže dodatočne podať informácie o produktoch, ktoré ho zaujímajú alebo iné informácie týkajúce sa jeho životného štýlu.
Spôsoby využívania informácií TZMO

TZMO získava osobné údaje užívateľov internetového portálu za účelom zasielania informácií o produktoch, službách a uvádzacích  akciách, za účelom vykonávania prieskumu trhu alebo prieskumu spokojnosti klienta, výmeny korešpondencie, sprístupnenia služby,  subskripcie alebo v situácii, keď to vyžaduje práca aplikácie ako aj pre potreby marketingových činností vykonávaných Kapitálovou skupinou TZMO alebo na jej objednávku nezávislým subjektom. Osobné údaje sú tiež zhromažďované za účelom rozvíjania obchodnej  spolupráce s kontrahentmi ako aj za účelom bezplatného zaslania vzoriek produktov. Okrem toho užívatelia poskytujú osobné údaje, keď sa uchádzajú sa o prácu v Kapitálovej skupine TZMO.

V niektorých prípadoch konkrétne internetové portály Kapitálovej skupiny TZMO môžu obsahovať iné poznámky týkajúce sa spôsobu používania portálu a procedúr týkajúcich sa spôsobu zaobchádzania s informáciami, ktoré sa na nich uvádzajú.
Cookies politika

1. Webová stránka používa cookies pre ukladanie dát.

2. Cez internetový portál Seni sú zhromažďované prostredníctvom “cookies”. Jedná sa o malé súbory, ktoré obsahujú informácie o užívateľských preferenciách. Cookies môžu byť vymazané alebo blokované užívateľom kedykoľvek prostredníctvom vhodných nástrojov, ktoré nájdete v každom internetovom prehliadači.
Používanie umožňuje užívateľovi prispôsobiť služby individuálnym potrebám a zvýšiť užitočnosť služby. Cookies neuchovávajú žiadne osobné údaje.

3. Cookies súbory sa používajú na:
a) upraviť obsah webových stránok podľa potrieb užívateľov a optimalizovať ich;
b) zostavovať štatistiky, ktoré pomáhajú porozumieť tomu, ako používatelia používajú webové stránky, a zlepšiť ich štruktúru a obsah;
c) pamätá si relácie používateľov služby (po prihlásení), takže užívateľ nemusí zadávať meno a heslo pri každom použití služby

4. V rámci služby sa používajú nasledujúce súbory cookies:
a) session cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú na užívateľských konečných zariadeniach, kým sa on / ona  neodhlási, opustí webové stránky, alebo vypne prehliadač.

b) trvalé súbory cookie: zostávajú na konečných zariadeniach oveľa dlhšia, ich dĺžka je uvedená v parametroch súborov cookies alebo kým ich používateľ nevymaže.
• UTMA – nastavenie cookie Google Analytics
• UTMB – nastavenie cookie Google Analytics
• UTMC – nastavenie cookie Google Analytics
• UTMZ – nastavenie cookie Google Analytics
• PHPSESSID – premenná relácie PHP používaná pre bezpečnostné účely

_utmc je súbor cookie, ktorý sa ruší na konci každej relácie. Zvyšok sú trvalé súbory cookie, ktorým končí platnosť po 2 rokoch, 30 minút alebo 6 mesiacov. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/.

 

5. Vo väčšine prípadov softvér, ktorý sa používa na prezeranie webových stránok (webový prehliadač), umožňuje ukladanie cookies na užívateľovom konečnom zariadení v predvolenom nastavení. Užívateľ služby môžete zmeniť nastavenia jednotlivých súborov cookies kedykoľvek – vypnúť cookies. Viac informácií o tom, ako môžu byť použité súbory cookie sú k dispozícii v “Pomocník” v ponuke prehliadača.
6. Služba Prevádzkovateľ informuje, že obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach.
Prezentácia produktov

Snažíme sa, aby výrobky prezentované na portáli, boli v nepretržitom  predaji, aj keď pripúšťame možnosť krátkych prestávok v ich dodávkach. Vyhradzujeme si možnosť zmien technických parametrov a dizajnu vybraných výrobkov, ktoré nespôsobia zníženie kvality a neovplyvnia významným spôsobom   vzhľad a funkciu daného výrobku.
Dôvernosť informácií

Spoločnosti Kapitálovej skupiny TZMO neposkytujú osobné údaje svojich klientov žiadnym neoprávneným tretím osobám – využívajú ich výlučne pre vlastné marketingové účely v rámci Kapitálovej skupiny TZMO. Údaje poskytujeme výlučne poskytovateľom služieb, ktorých sme angažovali na realizáciu služieb v našom mene, ale sme nesplnomocnili týchto poskytovateľov služieb na využívanie alebo zverejňovanie akýchkoľvek údajov s výnimkou situácií, keď je to nutné pre realizáciu nami objednaných služieb, alebo keď sa vyskytne nutnosť prispôsobiť sa právnym predpisom. Môžeme odtajniť      informácie o užívateľoch, ak to vyžadujú právne predpisy.
Ochrana osobných údajov

Osobné údaje poskytnuté užívateľom na tomto portáli sú chránené na základe poľských právnych predpisov. TZMO ochraňuje osobné údaje, ktoré vlastní pred neautorizovaným odtajnením, použitím, zmenou alebo zničením, vytvorením náležitých procedúr kontroly, opatrení na ochranu nami vlastnených údajov pred každým predvídateľným rizikom v súlade s ustanoveniami zákona zo dňa 29. augusta 1997  o ochrane osobných údajov (Ú. V. z 2002 č. 101 čiastka 926).
Aktualizácia informácií o ochrane osobných údajov  

Táto informácia o ochrane osobných údajov bude aktualizovaná neodkladne po zavedení zmien v našich procedúrach týkajúcich sa informácii. Používajúc internetovú stránku, užívateľ dáva súhlas s prijatím pravidiel tejto informácie o ochrane osobných údajov.
Zabezpečenia

Vyvíjame úsilie, aby sme najlepším možným spôsobom zabezpečili informácie získané  od Vás internetovou cestou pred neoprávneným prístupom a využitím.

 

Linky na iné stránky  

Internetová stránka TZMO môže obsahovať linky na iné nezávisle pôsobiace stránky, ktoré môžu mať vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto linky sú označené modrou farbou. TZMO nenesie zodpovednosť za informácie poskytnuté týmito stránkami  alebo získané  ich  prostredníctvom ani za akékoľvek konanie týchto stránok.
Oprava a likvidácia osobných údajov.

Užívateľ je oprávnený nahliadnuť, zlikvidovať alebo opraviť svoje osobné údaje. Získané informácie o osobných údajoch, ich oprava alebo likvidácia môžu byť uskutočnené zaslaním informácií na adresu:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń
Polska

K zaslanej prihláške musia byť pripojené nasledovné informácie, ktoré budú použité za účelom realizácie prihlášky: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, uvedenie požadovanej služby, (informácia o vlastnených osobných údajoch, ich oprava alebo likvidácia).

Naše řešení